نرگس تشکری

همکاری با درنیکا از 17 بهمن 1401

مدیر سرمایه انسانی

نرگس تشکری dornica