احمد رضائیان

Template.CollaborationWithDernicaFrom 25 مهر 1388

CEO/President

شبکه‌های اجتماعی

زبان‌های مسلط

English English
فارسی فارسی
Deutsch Deutsch
احمد رضائیان dornica

مهارت‌ها

HTML
CSS
Javascript
jQuery
React
Sass