احمد رضائیان

همکاری با درنیکا از 18 تير 1401

مدیر عامل

شبکه‌های اجتماعی

زبان‌های مسلط

English English
فارسی فارسی
Deutsch Deutsch
احمد رضائیان dornica

مهارت‌ها

HTML
CSS
Javascript
jQuery
React
Sass