تیم درنیکا

Dornica's Team
عرفان اسمعیلیان

عرفان اسمعیلیان

برنامه نویس Front-End

روح الله جوینی

روح الله جوینی

برنامه نویس هوش مصنوعی

محمد فرحی رستمی

محمد فرحی رستمی

برنامه نویس هوش مصنوعی

خدیجه قنبری حیدر آبادی

خدیجه قنبری حیدر آبادی

برنامه نویس اپلیکیشن موبایل

کمیل نادری

کمیل نادری

برنامه نویس اپلیکیشن موبایل

مرتضی مهدی زاده

مرتضی مهدی زاده

برنامه نویس اپلیکیشن موبایل

محمد رسول قربانی

محمد رسول قربانی

برنامه نویس اپلیکیشن موبایل

علی رسولی افراپلی

علی رسولی افراپلی

برنامه نویس اپلیکیشن موبایل