چشم انداز ما

Our Vision
چشم انداز درنیکا تبدیل به شدن به یک برند جهانی در حوزه فناوری اطلاعات می باشد و این مسیر را تا رسیدن به این هدف ادامه می دهد. درنیکا یک شعار و یک باور دارد ؛ غیر ممکن فقط در ذهن شماست
dornica