ماموریت ما

Our Mission
ماموریت اصلی شرکت درنیکا کمک به سازمان ها و شرکت ها جهت حرکت بسوی ارائه هرچه بهتر خدمات الکترونیک می باشد و آن ها را به نوعی شریک تجاری خود می داند.
dornica